Dopłaty w spółce z o. o.

Dopłaty są jedną z form pozyskania przez spółkę środków pieniężnych. Innymi sposobami dofinansowania spółki mogą być kredyt w banku czy pożyczka np. od wspólnika. Jakie są wady, a jakie zalety dopłat uregulowanych w Kodeksie spółek handlowych i czy warto wybrać tą formę finansowania?

Zacząć należy od tego, że umowa spółki powinna przewidywać obowiązek wniesienia dopłat przez wspólników. Należy określić górną wysokość tego świadczenia. Co istotne, dopłaty powinny być ustanawiane proporcjonalnie do udziałów. Nie można jednego wspólnika zwolnić z dopłat, a drugiego zobowiązać do ich wnoszenia.

Same postanowienia umowne nie rodzą jeszcze obowiązku wniesienia dopłat. Wymagana jest uchwała wspólników, która określi wysokość dopłat i termin ich wniesienia. Jeśli wspólnik nie zastosuje się do uchwały spółka będzie mogła domagać się zapłaty przed sądem.

Dopłaty w przeciwieństwie do kredytu czy pożyczki są bezzwrotne. Wspólnik nie ma roszczenia do spółki, by ta zwróciła mu wniesioną dopłatę. Nie oznacza to, że taki zwrot nie nastąpi. Decyzja w sprawie zwrotu wymaga uchwały wspólników. Zwrot nie będzie możliwy jeżeli dopłaty posłużyły do pokrycia straty.

Co odróżnia dopłaty od innych źródeł finansowania?

Dopłaty są stosunkowo mało sformalizowaną formą finansowania spółki. Wystarczy, żeby umowa zawierała postanowienia w tym zakresie oraz uchwała wspólników. Dopłaty podlegają PCC, jednak w zakresie podatku dochodowego dopłaty są dla spółki neutralne. Z punktu widzenia wspólników, wadą dopłat jest ich bezzwrotność.

Warto zaznaczyć, że wniesione dopłaty nie powodują automatycznie zwiększenia kapitału zakładowego spółki.  Nie należy zatem mylić obu instytucji.

Dopłaty w spółce z o. o. regulują artykuły od 177 do 179 Kodeksu spółek handlowych.