Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej z senackimi poprawkami

Wprawdzie przepisy kodeksu cywilnego regulują zasady dziedziczenia, brakowało jednak zasad dotyczących tymczasowego zarządzania przedsiębiorstwem po śmierci przedsiębiorcy. Teraz ma to ulec zmianie, za zasługą nowej ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Dzisiaj senat wprowadził 29 poprawek do uchwalonej przez sejm ustawy. Poniżej zarys tego co zapewne już stanie się obowiązującym prawem.

Czego dotyczą nowe przepisy?

Ustawa dotyczy tymczasowego zarządu przedsiębiorstwem po śmierci przedsiębiorcy prowadzącego działalność na podstawie wpisu do CEiDG oraz kontynuowania działalności z wykorzystaniem tego przedsiębiorstwa.

Zarządca sukcesyjny – skąd się bierze, jakie ma uprawnienia

Zarządcę sukcesyjnego przedsiębiorca będzie mógł powołać za życia. Jeżeli tego nie uczyni będą to mogły zrobić osoby wskazane w ustawie i na zasadach tam określonych. Co istotne, zarządcę będzie można powołać przed oficjalnym potwierdzeniem tego, kto jest spadkobiercą (postanowienie sądu lub akt poświadczenia dziedziczenia). Przedstawiciel ustawowy małoletniego uprawnionego do powołania zarządcy nie będzie musiał uzyskiwać zgody sądu na taką czynność.

Uprawnienie do powołania zarządcy sukcesyjnego wygasa po upływie dwóch miesięcy od śmierci przedsiębiorcy.

Od chwili ustanowienia zarządu sukcesyjnego zarządca sukcesyjny będzie zobowiązany do prowadzenia przedsiębiorstwa w spadku oraz umocowany do czynności sądowych i pozasądowych związanych z prowadzeniem tego przedsiębiorstwa. Zarządca sukcesyjny prowadzi przedsiębiorstwo zmarłego przedsiębiorcy pod dotychczasowym oznaczeniem z dodatkiem “w spadku”, działa w imieniu własnym, ale na rachunek następców prawnych przedsiębiorcy.

Wynikający z przyjętej przez sejm i zmodyfikowanej przez senat ustawy zakres działania zarządcy jest szeroki. Obejmuje zarówno zwykły zarząd, udział w postępowaniach administracyjnych, podatkowych.  W przypadku czynności przekraczających zwykły zarząd zarządca zobowiązany jest uzyskać zgodę wszystkich właścicieli przedsiębiorstwa w spadku, w przypadku braku zgody wymagane jest zezwolenie sądu. Zarządca może pozywać i być pozywany.

Ustawa reguluje również zasady rozliczeń pomiędzy zarządcą sukcesyjnym i właścicielami przedsiębiorstwa w spadku oraz kwestie związane z odwołaniem, utratą umocowania zarządcy i wygaśnięciem zarządu.

Ważne dla kontrahentów zmarłego przedsiębiorcy

W ustawie zaproponowano, by w okresie od chwili śmierci przedsiębiorcy do dnia ustanowienia zarządu sukcesyjnego każda ze stron umowy mogła powstrzymać się ze spełnieniem świadczenia.

Za zobowiązania związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa w spadku solidarną odpowiedzialność ponoszą właściciele przedsiębiorstwa w spadku.

Decyzje związane z przedsiębiorstwem

Z nowych regulacji wynika możliwość dalszego korzystania z koncesji, zezwoleń, licencji czy pozwoleń. Zasadniczo wymagana jest inicjatywa zarządcy sukcesyjnego w tym zakresie oraz potwierdzenie spełnienia ustawowych wymogów.

Ustawa uregulować ma również kwestie związane z zasadami prowadzenia przedsiębiorstwa spółki cywilnej w przypadku śmierci jednego ze wspólników.

Wraz z wejściem w życie ustawy o zarządzie sukcesyjnym zmieni się również szereg innych ustaw.