Nieuczciwa konkurencja – cz. 2 %WYPRZEDAŻ%

wyprzedaż przepisy

Styczeń wyprzedażami stoi. Czerwone plakaty z OFF-ami i procentami wypełniają niemal wszystkie witryny sklepowe. Towary można kupić dużo poniżej pierwotnej ceny. Jakimi prawami rządzą się takie obniżki? Na co zwrócić uwagę, by sale nie zaprowadziła sprzedawcy na salę … rozpraw?

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Przepisy regulujące wyprzedaż zawarte zostały w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Z punktu widzenia obowiązujących przepisów rozróżnić należy trzy sytuacje. W ramach wyprzedaży sprzedaż może mieć miejsce poniżej ceny wytworzenia, po cenie nieuwzględniającej marży lub stanowić taką obniżkę, która nie powoduje, że towar oferowany jest bez narzutu, czy poniżej kosztu wytworzenia. Wiele zależy również od tego, kto wyprzedaż organizuje.

Szczególną ostrożność powinni zachować ci sprzedawcy, którzy zdecydują się sprzedawać towary poniżej kosztów ich wytworzenia albo poniżej kosztów zakupu. Jeżeli takie działania mają na celu eliminację innych przedsiębiorców, to uznane zostaną za czyn nieuczciwej konkurencji, jako jeden z przejawów utrudniania innym przedsiębiorcom dostępu do rynku. O ile ustalenie czy sprzedaż następuje poniżej kosztów zakupu nie powinno nastręczać trudności, to w przypadku sprzedaży poniżej kosztów wytworzenia rzecz może nie być już tak prosta.

Sprzedaż po cenie nieuwzględniajacej marży handlowej przez sklepy o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m² traktowana jest jako forma utrudniania małym przedsiębiorcom dostępu do rynku. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przewiduje od tej zasady trzy wyjątki.

Sprzedaż bez marży przez duże sklepy możliwa jest w poniższych przypadkach.

Po, pierwsze w formie wyprzedaży posezonowej właśnie. Taka wyprzedaż może mieć miejsce dwa razy w roku, na koniec sezonu letniego i zimowego. Czas trwania wyprzedaży to  każdorazowo nie dłużej niż miesiąc.

Po drugie, sprzedaż bez marży możliwa jest ze względu na upływający termin przydatności do spożycia lub termin trwałości.

Po trzecie wreszcie, dopuszcza się sprzedaż bez marży w przypadku likwidacji obiektu handlowego, o ile sprzedaż taka trwa nie dłużej niż 3 miesiące od dnia podania do publicznej wiadomości informacji o likwidacji tego obiektu, a w przypadku likwidacji wszystkich obiektów handlowych przedsiębiorcy w związku z zaprzestaniem przez niego działalności handlowej – nie dłużej niż rok.

Rękojmia na zakup rzeczy przecenionej

Wybiegając nieco poza ramy niniejszego wpisu, wspomnieć należy, że z samego tylko faktu obniżenia ceny nie wynikają dla kupującego żadne ograniczenia w zakresie rękojmi na zakupiony przedmiot. Innymi słowy, kupujący może reklamować towar na takich samych zasadach jak przed obniżką. Jeżeli obniżka wynika z wady towaru, a sprzedawca chce, co normalne, wyłączyć możliwość reklamacji, to powinien na wadę zwrócić kupującemu uwagę wprost. Kupujący nie będzie mógł reklamować towaru z powodu wady, o której wiedział. Ponadto, w przypadku sprzedaży osobom innym niż konsumenci rękojmia może zostać przez strony wyłączona lub ograniczona.

Dodać również należy, że nie ma obecnie obowiązku podawania przyczyny obniżenia ceny.

Obniżka ceny, która jednak pozwala zachować marżę, wymyka się spod regulacji ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.