Instrukcja obsługi Tarczy Cz. 7 – obniżony wymiar czasu pracy

 1. Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy przysługują przedsiębiorcom w formie dopłaty do   wynagrodzeń pracowników objętych obniżonym wymiarem czasu pracy w następstwie wystąpienia COVID-19. Środki przysługują również na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy od tych wynagrodzeń.
 2. Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą. Przedsiębiorcami są także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Ta forma wsparcia przeznaczona jest nie tylko dla przedsiębiorców z sektora MŚP.
 3. Świadczenia przysługują, o ile przedsiębiorca nie zalega do końca trzeciego kwartału 2019 roku w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy. Jeśli takie zaległości istnieją wymagane jest spełnienie dodatkowych przesłanek z ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy.
 4. Świadczenia przysługują, o ile przedsiębiorca nie spełnia przesłanek do ogłoszenia upadłości. Co do zasady chodzi o długi przeterminowane więcej niż 3 miesiące.
 5. Świadczenia przysługują na pracowników (stosunek pracy) oraz, odpowiednio, na osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowę zlecenia albo inną umowę o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecania, albo która wykonuje pracę zarobkową na podstawie innej niż stosunek pracy na rzecz pracodawcy będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną lub inną spółdzielnią zajmującą się produkcją rolną, jeżeli z tego tytułu podlega obowiązkowi ubezpieczeń: emerytalnemu i rentowemu, z wyjątkiem pomocy domowej zatrudnionej przez osobę fizyczną.
 6. Świadczenia przysługują w przypadku obniżenia wymiaru czasu pracy o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Ustawa nie wyjaśnia w jaki sposób ustalić obniżenie wymiaru pracy osób zatrudnionych w niepracowniczych formach zatrudnienia.
 7. Dofinansowanie przysługuje w przypadku spadku obrotów gospodarczych. Spadek obrotów gospodarczych to zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług ilościowe lub wartościowe.
 8. Spadek obrotów powinien być nie mniejszy niż 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego.
 9. Spadek obrotów może być liczony również jako spadek nie mniejszy niż 25%, obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego.
 10. W każdym ze sposobów obliczania spadku obrotów za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego.
 11. Wynagrodzenie pracownika, któremu obniżono wymiar czasu pracy jest dofinansowywane do wysokości połowy wynagrodzenia, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS, obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.
 12. Świadczenia przysługują przez trzy miesiące od daty złożenia wniosku. Rada Ministrów może przedłużyć okres obowiązywania pomocy.
 13. Wymagane jest zawarcie przez przedsiębiorcę porozumienia określającego warunki i tryb wykonywania pracy w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy. W porozumieniu tym określić należy co najmniej grupy zawodowe objęte obniżonym wymiarem czasu pracy, zakres obniżenia wymiaru czasu pracy pracowników oraz okres obowiązywania rozwiązań dotyczących obniżonego wymiaru czasu pracy. Porozumienie zawiera pracodawca z: – organizacjami związkowymi reprezentatywnymi w rozumieniu art. 253 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, z których każda zrzesza co najmniej 5% pracowników zatrudnionych u pracodawcy, albo – organizacjami związkowymi reprezentatywnymi w rozumieniu art. 253 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych – jeżeli u pracodawcy nie działają reprezentatywne zakładowe organizacje związkowe zrzeszające co najmniej 5% pracowników zatrudnionych u pracodawcy, albo – zakładową organizacją związkową, jeżeli u pracodawcy działa jedna organizacja związkowa, albo – przedstawicielami pracowników, wyłonieni w trybie przyjętym u danego pracodawcy, jeżeli u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa. W przypadku trudności w przeprowadzeniu wyborów przedstawicieli pracowników z powodu COVID-19, w szczególności wywołanych nieobecnością pracowników, trwającym przestojem lub wykonywaniem przez część pracowników pracy zdalnej, porozumienie to może być zawarte z przedstawicielami pracowników wybranymi przez pracowników uprzednio dla innych celów przewidzianych w przepisach prawa pracy.
 14. Kopię porozumienia przedsiębiorca przekazuje właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia porozumienia.
 15. Zadania związane z dofinansowaniem realizują dyrektorzy wojewódzkich urzędów pracy. Tam należy składać wnioski. Opracowany został aktywny formularz wniosku.
 16. Przedsiębiorca może otrzymać pomoc wyłącznie w przypadku, jeśli nie uzyskał pomocy w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich samych tytułów wypłat na rzecz ochrony miejsc pracy.

Instrukcja obsługi Tarczy Cz. 6 – przestój ekonomiczny

 1. Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy przysługują przedsiębiorcom w formie dopłaty do  wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym w następstwie wystąpienia COVID-19.
 2. Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą. Przedsiębiorcami są także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Ta forma wsparcia przeznaczona jest nie tylko dla przedsiębiorców z sektora MŚP.
 3. Świadczenia przysługują, o ile przedsiębiorca, który nie zalega do końca trzeciego kwartału 2019 roku w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy. Jeśli takie zaległości istnieją wymagane jest spełnienie dodatkowych przesłanek z ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy.
 4. Świadczenia przysługują, o ile przedsiębiorca nie spełnia przesłanek do ogłoszenia upadłości.
 5. Świadczenia przysługują na pracowników (stosunek pracy) oraz, odpowiednio, na osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowę zlecenia albo inną umowę o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecania, albo która wykonuje pracę zarobkową na podstawie innej niż stosunek pracy na rzecz pracodawcy będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną lub inną spółdzielnią zajmującą się produkcją rolną, jeżeli z tego tytułu podlega obowiązkowi ubezpieczeń: emerytalnemu i rentowemu, z wyjątkiem pomocy domowej zatrudnionej przez osobę fizyczną.
 6. Przestój ekonomiczny to okres niewykonywania pracy przez pracownika z przyczyn niedotyczących pracownika pozostającego w gotowości do pracy.
 7. Dofinansowanie przysługuje w przypadku spadku obrotów gospodarczych. Spadek obrotów gospodarczych to zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług ilościowe lub wartościowe.
 8. Spadek obrotów powinien być nie mniejszy niż 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust., w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego.
 9. Spadek obrotów może być liczony również jako spadek nie mniejszy niż 25% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego.
 10. W każdym ze sposobów obliczania spadku obrotów za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego.
 11. Pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, nie niższe jednak niż wynagrodzenie minimalne, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.
 12. Wynagrodzenie to jest dofinansowywane ze środków FGŚP, w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.
 13. Świadczenia przysługują przez trzy miesiące od daty złożenia wniosku. Rada Ministrów może przedłużyć okres obowiązywania pomocy.
 14. Wymagane jest zawarcie przez przedsiębiorcę porozumienia określającego warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego, w którym określić należy co najmniej grupy zawodowe objęte przestojem ekonomicznym oraz okres obowiązywania rozwiązań dotyczących przestoju. Porozumienie zawiera pracodawca z: organizacjami związkowymi reprezentatywnymi w rozumieniu art. 253 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, z których każda zrzesza co najmniej 5% pracowników zatrudnionych u pracodawcy, albo organizacjami związkowymi reprezentatywnymi w rozumieniu art. 253 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, jeżeli u pracodawcy nie działają reprezentatywne zakładowe organizacje związkowe zrzeszające co najmniej 5% pracowników zatrudnionych u pracodawcy, albo zakładową organizacją związkową, jeżeli u pracodawcy działa jedna organizacja związkowa, albo przedstawicielami pracowników, wyłonieni w trybie przyjętym u danego pracodawcy, jeżeli u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa. W przypadku trudności w przeprowadzeniu wyborów przedstawicieli pracowników z powodu COVID-19, w szczególności wywołanych nieobecnością pracowników, trwającym przestojem lub wykonywaniem przez część pracowników pracy zdalnej, porozumienie to może być zawarte z przedstawicielami pracowników wybranymi przez pracowników uprzednio dla innych celów przewidzianych w przepisach prawa pracy.
 15. Kopię porozumienia przedsiębiorca przekazuje właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia porozumienia.
 16. Zadania związane z dofinansowaniem realizują dyrektorzy wojewódzkich urzędów pracy. Do nich również należy składać wnioski. Opracowany został aktywny formularz wniosku.
 17. Przedsiębiorca może otrzymać pomoc wyłącznie w przypadku, jeśli nie uzyskał pomocy w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich samych tytułów wypłat na rzecz ochrony miejsc pracy.

Instrukcja obsługi Tarczy Cz. 5 – Dofinansowanie kosztów działalności

 1. Dofinansowanie przeznaczone jest na pokrycie części kosztów działalności gospodarczej przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną i niezatrudniającego pracowników. Proszę zwrócić uwagę, że nie wymienia się tu osób zatrudnionych w niepracowniczych formach, co sugerować może, że dofinansowanie przysługuje również przedsiębiorcom korzystającym z pomocy zleceniobiorców. Przepisy nie podają wprost w jakiej dacie przedsiębiorca ma nie zatrudniać pracowników. Wydaje się, że ustawodawcy chodzi o datę złożenia oświadczenia w tym zakresie we wniosku.
 2. Dofinansowanie przyznawane jest na okres do trzech miesięcy od miesiąca złożenia wniosku, na podstawie umowy, którą starosta może zawrzeć z przedsiębiorcą, który doznał spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.
 3. Spadek obrotów gospodarczych to zmniejszenie sprzedaży ilościowe lub wartościowe. Pod uwagę bierze się łączne obroty za dwa dowolnie wybrane, kolejne miesiące kalendarzowe przypadające po 1 stycznia 2020 roku, do dnia poprzedzającego złożenie wniosku i porównuje z łącznymi obrotami za dwa analogiczne miesiące roku poprzedzającego.
 4. Za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.
 5. Jeżeli obroty gospodarcze tak obliczone spadły o co najmniej 30% dofinansowanie może być przyznane w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie.
 6. Jeżeli obroty gospodarcze tak obliczone spadły o co najmniej 50 % dofinansowanie może być przyznane w wysokości 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,
 7. Jeżeli obroty gospodarcze tak obliczone spadły o co najmniej 80% dofinansowanie może być przyznane w wysokości 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie
 8. Wniosek o dofinansowanie składa się do dyrektora PUP właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora PUP. Przepisy nie wskazują kiedy ten nabór ma zostać przeprowadzony.
 9. Przedsiębiorca oświadcza we wniosku o: wystąpieniu u przedsiębiorcy spadku obrotów gospodarczych w wysokości, o której mowa w pkt. 5, 6, lub 7 powyżej w następstwie wystąpienia COVID-19, braku przesłanek do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy, o których mowa w art. 11 lub art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r. Trudno powiedzieć, czy chodzi o zobowiązania należne za ten okres, czy niezaleganie na dzień 30.10.2019r., przeznaczeniu dofinansowania na koszty prowadzenia działalności gospodarczej, numerze rachunku bankowego albo numerze rachunku prowadzonego w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej właściwego dla prowadzonej działalności gospodarczej.
 10. Oświadczenia powyższe przedsiębiorca powinien opatrzyć klauzulą: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”
 11. Przedsiębiorca jest obowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie, oraz, po zakończeniu dofinansowania, przez okres równy temu okresowi. W przypadku trzech miesięcy dofinansowania, działalność należy prowadzić przez kolejne trzy miesiące.
 12. W przypadku niewywiązania się z tego zobowiązania przedsiębiorca zwraca dofinansowanie bez odsetek, proporcjonalnie do okresu nieprowadzenia działalności gospodarczej, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.
 13. Dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych, po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o prowadzeniu działalności w danym miesiącu, za który dofinansowanie jest wypłacane Oświadczenie przedsiębiorca opatruje klauzulą: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”
 14. Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty prowadzenia działalności gospodarczej zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

Instrukcja obsługi Tarczy Cz. 4 – dofinansowanie wynagrodzeń

 1. Dofinansowanie przeznaczone jest pokrycie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek.
 2. Dofinansowanie przyznawane jest na okres do trzech miesięcy od miesiąca złożenia wniosku, na podstawie umowy, którą starosta może zawrzeć z mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą, który doznał spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.
 3. Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą. Przedsiębiorcami są także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.
 4. Mikroprzedsiębiorcą jest przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:
  a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
  b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.
 5. Małym przedsiębiorcą jest przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:
  a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
  b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro
  – i który nie jest mikroprzedsiębiorcą.
 6. Średnim przedsiębiorcą jest przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:
  a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz
  b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro
  – i który nie jest mikroprzedsiębiorcą ani małym przedsiębiorcą;
 7. Dofinansowaniu podlegają wynagrodzenia pracowników pozostających z przedsiębiorcą w stosunku pracy. Odpowiednio przepisy o dofinansowaniu stosuje się do zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia, innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące zlecenia lub na podstawie umowy o pracę nakładczą, jeżeli osoby te podlegają obowiązkowi ubezpieczenia emerytalnego i rentowego.
 8. Spadek obrotów gospodarczych to zmniejszenie sprzedaży ilościowe lub wartościowe. Pod uwagę bierze się łączne obroty za dwa dowolnie wybrane, kolejne miesiące kalendarzowe przypadające po 1 stycznia 2020 roku, do dnia poprzedzającego złożenie wniosku i porównuje z łącznymi obrotami za dwa analogiczne miesiące roku poprzedzającego.
 9. Za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.
 10. Jeżeli obroty gospodarcze tak obliczone spadły o co najmniej 30% dofinansowanie może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika.
 11. Jeśli obroty gospodarcze tak obliczone spadły o co najmniej 50 % dofinansowanie może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika.
 12. Jeżeli obroty gospodarcze tak obliczone spadły o co najmniej 80% dofinansowanie może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika.
 13. Wniosek o dofinansowanie składa się do dyrektora PUP właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności lub miejsce wykonywania pracy przez pracowników w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora PUP. Przepisy nie wskazują kiedy Dyrektor PUP przeprowadzi nabór..
 14. Przedsiębiorca oświadcza we wniosku o: wystąpieniu u przedsiębiorcy spadku obrotów gospodarczych w wysokości, o której mowa w pkt. 6, 7, lub 8 powyżej, w następstwie wystąpienia COVID-19, braku przesłanek do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy, o których mowa w art. 11 lub art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r. Trudno powiedzieć, czy chodzi o zobowiązania należne za ten okres, czy niezaleganie na dzień 30.10.2019r., posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy, małego albo średniego przedsiębiorcy, zatrudnianiu pracowników objętych wnioskiem, wysokości wynagrodzenia każdego z pracowników objętych wnioskiem i należnych od tego wynagrodzenia składek na ubezpieczenia społeczne, numerze rachunku bankowego albo numerze rachunku prowadzonego w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej właściwego dla prowadzonej działalności gospodarczej.
 15. Oświadczenia powyższe przedsiębiorca powinien opatrzyć klauzulą: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”
 16. Przedsiębiorca jest obowiązany do utrzymania zatrudnienia pracowników objętych umową o dofinansowanie przez okres dofinansowania oraz, po jego zakończeniu, przez okres równy temu okresowi. W przypadku trzech miesięcy dofinansowania, zatrudnienie należy utrzymać przez kolejne trzy miesiące.
 17. W przypadku niewywiązania się z tego zobowiązania przedsiębiorca zwraca dofinansowanie bez odsetek, proporcjonalnie do okresu nieutrzymania w zatrudnieniu pracownika, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.
 18. Dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych, po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o zatrudnianiu w danym miesiącu pracowników objętych umową o dofinansowanie oraz kosztach wynagrodzeń każdego z tych pracowników i należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, według stanu na ostatni dzień miesiąca, za który dofinansowanie jest wypłacane. Oświadczenie przedsiębiorca opatruje klauzulą: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”
 19. Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.