Instrukcja obsługi Tarczy Cz. 4 – dofinansowanie wynagrodzeń

 1. Dofinansowanie przeznaczone jest pokrycie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek.
 2. Dofinansowanie przyznawane jest na okres do trzech miesięcy od miesiąca złożenia wniosku, na podstawie umowy, którą starosta może zawrzeć z mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą, który doznał spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.
 3. Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą. Przedsiębiorcami są także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.
 4. Mikroprzedsiębiorcą jest przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:
  a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
  b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.
 5. Małym przedsiębiorcą jest przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:
  a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
  b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro
  – i który nie jest mikroprzedsiębiorcą.
 6. Średnim przedsiębiorcą jest przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:
  a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz
  b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro
  – i który nie jest mikroprzedsiębiorcą ani małym przedsiębiorcą;
 7. Dofinansowaniu podlegają wynagrodzenia pracowników pozostających z przedsiębiorcą w stosunku pracy. Odpowiednio przepisy o dofinansowaniu stosuje się do zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia, innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące zlecenia lub na podstawie umowy o pracę nakładczą, jeżeli osoby te podlegają obowiązkowi ubezpieczenia emerytalnego i rentowego.
 8. Spadek obrotów gospodarczych to zmniejszenie sprzedaży ilościowe lub wartościowe. Pod uwagę bierze się łączne obroty za dwa dowolnie wybrane, kolejne miesiące kalendarzowe przypadające po 1 stycznia 2020 roku, do dnia poprzedzającego złożenie wniosku i porównuje z łącznymi obrotami za dwa analogiczne miesiące roku poprzedzającego.
 9. Za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.
 10. Jeżeli obroty gospodarcze tak obliczone spadły o co najmniej 30% dofinansowanie może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika.
 11. Jeśli obroty gospodarcze tak obliczone spadły o co najmniej 50 % dofinansowanie może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika.
 12. Jeżeli obroty gospodarcze tak obliczone spadły o co najmniej 80% dofinansowanie może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika.
 13. Wniosek o dofinansowanie składa się do dyrektora PUP właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności lub miejsce wykonywania pracy przez pracowników w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora PUP. Przepisy nie wskazują kiedy Dyrektor PUP przeprowadzi nabór..
 14. Przedsiębiorca oświadcza we wniosku o: wystąpieniu u przedsiębiorcy spadku obrotów gospodarczych w wysokości, o której mowa w pkt. 6, 7, lub 8 powyżej, w następstwie wystąpienia COVID-19, braku przesłanek do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy, o których mowa w art. 11 lub art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r. Trudno powiedzieć, czy chodzi o zobowiązania należne za ten okres, czy niezaleganie na dzień 30.10.2019r., posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy, małego albo średniego przedsiębiorcy, zatrudnianiu pracowników objętych wnioskiem, wysokości wynagrodzenia każdego z pracowników objętych wnioskiem i należnych od tego wynagrodzenia składek na ubezpieczenia społeczne, numerze rachunku bankowego albo numerze rachunku prowadzonego w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej właściwego dla prowadzonej działalności gospodarczej.
 15. Oświadczenia powyższe przedsiębiorca powinien opatrzyć klauzulą: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”
 16. Przedsiębiorca jest obowiązany do utrzymania zatrudnienia pracowników objętych umową o dofinansowanie przez okres dofinansowania oraz, po jego zakończeniu, przez okres równy temu okresowi. W przypadku trzech miesięcy dofinansowania, zatrudnienie należy utrzymać przez kolejne trzy miesiące.
 17. W przypadku niewywiązania się z tego zobowiązania przedsiębiorca zwraca dofinansowanie bez odsetek, proporcjonalnie do okresu nieutrzymania w zatrudnieniu pracownika, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.
 18. Dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych, po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o zatrudnianiu w danym miesiącu pracowników objętych umową o dofinansowanie oraz kosztach wynagrodzeń każdego z tych pracowników i należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, według stanu na ostatni dzień miesiąca, za który dofinansowanie jest wypłacane. Oświadczenie przedsiębiorca opatruje klauzulą: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”
 19. Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *