Instrukcja obsługi Tarczy Cz. 5 – Dofinansowanie kosztów działalności

 1. Dofinansowanie przeznaczone jest na pokrycie części kosztów działalności gospodarczej przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną i niezatrudniającego pracowników. Proszę zwrócić uwagę, że nie wymienia się tu osób zatrudnionych w niepracowniczych formach, co sugerować może, że dofinansowanie przysługuje również przedsiębiorcom korzystającym z pomocy zleceniobiorców. Przepisy nie podają wprost w jakiej dacie przedsiębiorca ma nie zatrudniać pracowników. Wydaje się, że ustawodawcy chodzi o datę złożenia oświadczenia w tym zakresie we wniosku.
 2. Dofinansowanie przyznawane jest na okres do trzech miesięcy od miesiąca złożenia wniosku, na podstawie umowy, którą starosta może zawrzeć z przedsiębiorcą, który doznał spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.
 3. Spadek obrotów gospodarczych to zmniejszenie sprzedaży ilościowe lub wartościowe. Pod uwagę bierze się łączne obroty za dwa dowolnie wybrane, kolejne miesiące kalendarzowe przypadające po 1 stycznia 2020 roku, do dnia poprzedzającego złożenie wniosku i porównuje z łącznymi obrotami za dwa analogiczne miesiące roku poprzedzającego.
 4. Za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.
 5. Jeżeli obroty gospodarcze tak obliczone spadły o co najmniej 30% dofinansowanie może być przyznane w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie.
 6. Jeżeli obroty gospodarcze tak obliczone spadły o co najmniej 50 % dofinansowanie może być przyznane w wysokości 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,
 7. Jeżeli obroty gospodarcze tak obliczone spadły o co najmniej 80% dofinansowanie może być przyznane w wysokości 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie
 8. Wniosek o dofinansowanie składa się do dyrektora PUP właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora PUP. Przepisy nie wskazują kiedy ten nabór ma zostać przeprowadzony.
 9. Przedsiębiorca oświadcza we wniosku o: wystąpieniu u przedsiębiorcy spadku obrotów gospodarczych w wysokości, o której mowa w pkt. 5, 6, lub 7 powyżej w następstwie wystąpienia COVID-19, braku przesłanek do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy, o których mowa w art. 11 lub art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r. Trudno powiedzieć, czy chodzi o zobowiązania należne za ten okres, czy niezaleganie na dzień 30.10.2019r., przeznaczeniu dofinansowania na koszty prowadzenia działalności gospodarczej, numerze rachunku bankowego albo numerze rachunku prowadzonego w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej właściwego dla prowadzonej działalności gospodarczej.
 10. Oświadczenia powyższe przedsiębiorca powinien opatrzyć klauzulą: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”
 11. Przedsiębiorca jest obowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie, oraz, po zakończeniu dofinansowania, przez okres równy temu okresowi. W przypadku trzech miesięcy dofinansowania, działalność należy prowadzić przez kolejne trzy miesiące.
 12. W przypadku niewywiązania się z tego zobowiązania przedsiębiorca zwraca dofinansowanie bez odsetek, proporcjonalnie do okresu nieprowadzenia działalności gospodarczej, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.
 13. Dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych, po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o prowadzeniu działalności w danym miesiącu, za który dofinansowanie jest wypłacane Oświadczenie przedsiębiorca opatruje klauzulą: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”
 14. Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty prowadzenia działalności gospodarczej zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

5 odpowiedzi do “Instrukcja obsługi Tarczy Cz. 5 – Dofinansowanie kosztów działalności”

 1. Pani Mecenas, jak wygląda sytuacja jeśli firmę prowadzi emeryt? Czy taka osobę też obejmuje dofinansowanie z tarczy? Jeśli tak to jakie. Będę wdzięczna za odpowiedź.

  1. Szanowna Pani,
   prawo do emerytury, pobieranie świadczeń emerytalnych nie stanowi przeszkody w korzystaniu przez emeryta prowadzącego DG ze wsparcia w ramach Tarczy.
   Taka osoba może ubiegać się o wszystkie formy wsparcia, o ile spełnia warunki określone w ustawie (np. obniżenie obrotów gospodarczych, limity zatrudnienia), tak jak każdy inny przedsiębiorca.
   W przypadku emeryta-mikroprzedsiębiorcy ubiegać można się o:
   – zwolnienie ze składek ZUS,
   – świadczenie postojowe,
   – pożyczkę dla mikroprzedsiębiorcy,
   – dofinansowanie części kosztów prowadzonej działalności lub części kosztów wynagrodzeń pracowników,
   – świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy w przypadku przestoju ekonomicznego lub obniżenia pracownikom wymiaru czasu pracy.

 2. Witam
  Prowadzę jednoosobowa działalność gospodarczą i płace tylko składki zdrowotne ( jestem też zatrudniona i pracodawca odprowadza składki). Czy przysługuje mi ulgą na zus

  1. Szanowna Pani,
   Tak. Zwolnienie nie zależy od tego, czy opłaca Pani składki na ubezpieczenia społeczne (min.emerytalne i rentowe) z tytułu prowadzonej DG. Zatem, jeśli, w związku z zatrudnieniem, w ramach prowadzonej DG zgłoszona jest Pani tylko do ubezpieczenia zdrowotnego, to przysługuje Pani zwolnienie z płacenia składek na to ubezpieczenie. Wniosek należy złożyć do ZUS.

 3. Dzień dobry,
  Chciałem podziękować Pani Agacie za pomoc telefoniczną dotyczącą Tarczy antykryzysowej w ramach akcji #RatujBiznes oraz za polecenie bloga przepisnafirme.pl bardzo pomogło mi to w zorientowaniu się jaką pomoc mogę otrzymać a także poprawnie wypisać wnioski.
  Pozdrawiam

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *