Instrukcja obsługi Tarczy Cz. 6 – przestój ekonomiczny

 1. Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy przysługują przedsiębiorcom w formie dopłaty do  wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym w następstwie wystąpienia COVID-19.
 2. Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą. Przedsiębiorcami są także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Ta forma wsparcia przeznaczona jest nie tylko dla przedsiębiorców z sektora MŚP.
 3. Świadczenia przysługują, o ile przedsiębiorca, który nie zalega do końca trzeciego kwartału 2019 roku w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy. Jeśli takie zaległości istnieją wymagane jest spełnienie dodatkowych przesłanek z ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy.
 4. Świadczenia przysługują, o ile przedsiębiorca nie spełnia przesłanek do ogłoszenia upadłości.
 5. Świadczenia przysługują na pracowników (stosunek pracy) oraz, odpowiednio, na osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowę zlecenia albo inną umowę o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecania, albo która wykonuje pracę zarobkową na podstawie innej niż stosunek pracy na rzecz pracodawcy będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną lub inną spółdzielnią zajmującą się produkcją rolną, jeżeli z tego tytułu podlega obowiązkowi ubezpieczeń: emerytalnemu i rentowemu, z wyjątkiem pomocy domowej zatrudnionej przez osobę fizyczną.
 6. Przestój ekonomiczny to okres niewykonywania pracy przez pracownika z przyczyn niedotyczących pracownika pozostającego w gotowości do pracy.
 7. Dofinansowanie przysługuje w przypadku spadku obrotów gospodarczych. Spadek obrotów gospodarczych to zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług ilościowe lub wartościowe.
 8. Spadek obrotów powinien być nie mniejszy niż 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust., w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego.
 9. Spadek obrotów może być liczony również jako spadek nie mniejszy niż 25% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego.
 10. W każdym ze sposobów obliczania spadku obrotów za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego.
 11. Pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, nie niższe jednak niż wynagrodzenie minimalne, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.
 12. Wynagrodzenie to jest dofinansowywane ze środków FGŚP, w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.
 13. Świadczenia przysługują przez trzy miesiące od daty złożenia wniosku. Rada Ministrów może przedłużyć okres obowiązywania pomocy.
 14. Wymagane jest zawarcie przez przedsiębiorcę porozumienia określającego warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego, w którym określić należy co najmniej grupy zawodowe objęte przestojem ekonomicznym oraz okres obowiązywania rozwiązań dotyczących przestoju. Porozumienie zawiera pracodawca z: organizacjami związkowymi reprezentatywnymi w rozumieniu art. 253 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, z których każda zrzesza co najmniej 5% pracowników zatrudnionych u pracodawcy, albo organizacjami związkowymi reprezentatywnymi w rozumieniu art. 253 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, jeżeli u pracodawcy nie działają reprezentatywne zakładowe organizacje związkowe zrzeszające co najmniej 5% pracowników zatrudnionych u pracodawcy, albo zakładową organizacją związkową, jeżeli u pracodawcy działa jedna organizacja związkowa, albo przedstawicielami pracowników, wyłonieni w trybie przyjętym u danego pracodawcy, jeżeli u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa. W przypadku trudności w przeprowadzeniu wyborów przedstawicieli pracowników z powodu COVID-19, w szczególności wywołanych nieobecnością pracowników, trwającym przestojem lub wykonywaniem przez część pracowników pracy zdalnej, porozumienie to może być zawarte z przedstawicielami pracowników wybranymi przez pracowników uprzednio dla innych celów przewidzianych w przepisach prawa pracy.
 15. Kopię porozumienia przedsiębiorca przekazuje właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia porozumienia.
 16. Zadania związane z dofinansowaniem realizują dyrektorzy wojewódzkich urzędów pracy. Do nich również należy składać wnioski. Opracowany został aktywny formularz wniosku.
 17. Przedsiębiorca może otrzymać pomoc wyłącznie w przypadku, jeśli nie uzyskał pomocy w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich samych tytułów wypłat na rzecz ochrony miejsc pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *